VOLILNA OPRAVILA SVIZ v letu 2014 na ravni območja

Spoštovane sindikalne zaupnice, spoštovani sindikalni zaupniki OO Ljubljane in okolice,

31.5.2014 poteče mandat vsem sindikalnim zaupnikom, ki so bili izvoljeni v preteklih štirih letih. Mandat novih sindikalnih zaupnikov bo trajal od 1.6.2014 do 31.5.2018.

Potrebno bo izvoliti tudi druge organe SVIZ na ravni območnega odbora in na ravni SVIZ Slovenije, zato vas prosimo, da se NUJNO udeležite sestankov sindikalnih konferenc in zbora OO. Volilno pravico na zboru OO in sindikalne konference imajo namreč samo sindikalni zaupniki, ki so bili izvoljeni za novi mandat v skladu z navodili, ki ste jih prejeli z GO SVIZ Slovenije.

I.

Kot sindikalni zaupnik lahko na priloženih obrazcih sindikalni konferenci oz. zboru OO predlagate kandidate za –

– predsednika sindikalne konference OO

Predlogu priložite soglasje kandidata. Kandidat se bo predstavil na zboru SK in predstavil svoj program dela za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Kandidat mora biti sindikalni zaupnik z našega območja ter iz dejavnosti sindikalne konference.

– podpredsednika sindikalne konference OO

Predlogu priložite soglasje kandidata. Kandidat mora biti sindikalni zaupnik z našega območja ter iz dejavnosti sindikalne konference.

– člana predsedstva OO

Predlogu priložite soglasje kandidata. Za člane predsedstva so po funkciji predlagani izvoljeni predsedniki sindikalnih konferenc OO, poleg tega lahko izmed članov vaše sindikalne konference OO predlagate še 4 kandidate OŠ in GŠ, 1 kandidata vrtci in 1 kandidata zavodi, ki nimajo organizirane sindikalne konference na ravni območja (visoko šolstvo, znanost in kultura).

– predsednika OO

Predlogu priložite soglasje kandidata, kandidat za predsednika OO pa mora priložiti kandidaturi program dela za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Kandidat mora biti sindikalni zaupnik z našega območja.

– člane Nadzornega odbora OO

Predlogu priložite soglasje kandidatov. Kandidat se izvoli izmed članov SVIZ, ki niso hkrati člani drugih organov na ravni območja ali zavoda. Nadzorni odbor je tričlanski.

– delegate 9. kongresa SVIZ Slovenije

– člane Glavnega odbora SVIZ Slovenije

– člane Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije

– člane Nadzornega odbora SVIZ Slovenije

Če imate kot sindikalni zaupniki predloge kandidatov za omenjene funkcije jih lahko podate.

Predloge kandidatov za predsednika OO (izmed sindikalnih zaupnikov OO) in člane nadzornega odbora OO (izmed članov SVIZ, ki niso hkrati člani drugih organov na ravni območja ali zavoda) lahko poleg vas poda tudi sindikat vašega zavoda. Predlogom je potrebno dodati soglasje kandidata.

II.

Predloge kandidatov in soglasja bo pregledala Kandidacijsko-volilna komisija OO in oblikovala listo kandidatov.

UPOŠTEVALI BOMO SAMO PREDLOGE, KI BODO PRISPELI NAJKASNEJE DO ČETRTKA, 5. junija 2014 (ali bodo tega dne oddani na pošto oz. na ta dan osebno dostavljeni na sedež območnega odbora).

Naslov: Kandidacijsko-volilna komisija OO, OO SVIZ Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana

III.

Že s tem dopisom napovedujemo datume volilnih zborov, vabila z dnevnim redom pa bomo poslali po 31. maju, ko poteče rok za izvolitev sindikalnih zaupnikov.

Datumi volilnih zborov:

 1. ponedeljek, 9. junija 2014, ob 12.00 uri za sindikalne zaupnike zavodov, ki niso organizirani v sindikalno konferenco na ravni OO Ljubljane in okolice (visoko šolstvo, znanost in kultura),
 2. ponedeljek, 9. junija 2014, ob 14.00 uri za sindikalne zaupnike zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
 3. torek, 10. junija 2014, ob 13.00 uri za sindikalne zaupnike vrtcev,
 4. torek, 10. junija 2014, ob 15.00 uri za sindikalne zaupnike srednjih šol in dijaških domov
 5. sredo, 11. junija 2014, ob 13.30 uri za sindikalne zaupnike osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih
 6. torek, 17. junija 2014, ob 13.30 uri bo volilni zbor Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice, ki ga sestavljate vsi sindikalni zaupniki.

Na zboru bomo izvolili organe OO Ljubljane in okolice:

 • predsednika
 • člane predsedstva OO
 • Nadzorni odbor OO
 • delegate za 8. kongres SVIZ Slovenije

Predlagali bomo kandidate za organe SVIZ Slovenije:

 • glavnega tajnika
 • predsednike, podpredsednike ter člane predsedstev sindikalnih konferenc na državni ravni

Določili bomo predstavnike za:

 • sekcijo upokojencev
 • sekcijo tehničnih, administrativnih in računovodskih delavcev
 • sekcijo mladih
 • sekcijo žensk

Kandidate za predstavnike sekcij lahko podate kot sindikalni zaupniki ali kot sindikat zavoda.

Prosimo, da v skladu z navodili GO SVIZ čimprej pošljete kopijo zapisnika o izvolitvi sindikalnega zaupnika na OO Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana, da bomo vsem izvoljenim zaupnikom lahko pravočasno poslali vabila za volilne seje sindikalnih konferenc in za zbor OO.

Sindikalni pozdrav!

PRILOGI:

 

Avguština Zupančič                                                                                         Irena Lipovec

Sekretarka OO SVIZ  Ljubljane in okolice                                                    Predsednica OO SVIZ Ljubljane in okolice