VOLILNA OPRAVILA SVIZ v letu 2018 – na ravni območja

Dne 31.5.2018 poteče mandat vsem sindikalnim zaupnikom, ki so bili izvoljeni v preteklih štirih letih. Mandat novih sindikalnih zaupnikov bo trajal od 1.6.2018 do 31.5.2022.

Potrebno bo izvoliti tudi druge organe SVIZ na ravni območnega odbora in na ravni SVIZ Slovenije, zato vse sindikalne zaupnike prosimo, da se NUJNO udeležite sestankov sindikalnih konferenc in zbora OO. Volilno pravico na zboru OO in sindikalne konference imajo namreč samo sindikalni zaupniki, ki so bili izvoljeni za novi mandat v skladu z navodili, ki ste jih prejeli z GO SVIZ Slovenije.

 

I.

Sindikalni zaupniki lahko na priloženih obrazcih sindikalni konferenci oz. zboru OO predlagajo kandidate za:

– predsednika sindikalne konference OO

Predlogu priložite soglasje kandidata. Kandidat se bo predstavil na zboru SK in predstavil svoj program dela za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Kandidat mora biti sindikalni zaupnik z našega območja ter iz dejavnosti sindikalne konference.

– podpredsednika sindikalne konference OO

Predlogu priložite soglasje kandidata. Kandidat mora biti sindikalni zaupnik z našega območja ter iz dejavnosti sindikalne konference.

– člana predsedstva OO

Predlogu priložite soglasje kandidata. Za člane predsedstva so po funkciji predlagani izvoljeni predsedniki sindikalnih konferenc OO, poleg tega lahko izmed članov vaše sindikalne konference OO predlagate še 3 kandidate OŠ in GŠ in 1 kandidata vrtci.

– predsednika OO

Predlogu priložite soglasje kandidata, kandidat za predsednika OO pa mora priložiti kandidaturi program dela za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Kandidat mora biti sindikalni zaupnik z našega območja.

-sekretarja OO

Predlogu priložite soglasje kandidata, kandidat za sekretarja OO pa mora priložiti kandidaturi program dela za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Kandidat mora imeti visoko ali višjo izobrazbo in najmanj 4 leta delovnih izkušenj na področju delovanja SVIZ ter izpolnjevati druge pogoje v skladu s splošnimi akti SVIZ-a.

– člane Nadzornega odbora OO

Predlogu priložite soglasje kandidatov. Kandidat se izvoli izmed članov SVIZ, ki niso hkrati člani drugih organov na ravni območja ali zavoda. Nadzorni odbor je tričlanski.

– delegate 10. kongresa SVIZ Slovenije

– člane Glavnega odbora SVIZ Slovenije

– člane Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije

– člane Nadzornega odbora SVIZ Slovenije

 

Če imajo sindikalni zaupniki predloge kandidatov za omenjene funkcije, jih lahko podajo.

Predloge kandidatov za predsednika OO (izmed sindikalnih zaupnikov OO), sekretarja in člane nadzornega odbora OO (izmed članov SVIZ, ki niso hkrati člani drugih organov na ravni območja ali zavoda), lahko poleg sindikalnega zaupnika poda tudi sindikat zavoda. Predlogom je potrebno dodati soglasje kandidata.

 

II.

Predloge kandidatov in soglasja bo pregledala Kandidacijsko-volilna komisija OO in oblikovala listo kandidatov.

UPOŠTEVALA BO SAMO PREDLOGE, KI BODO PRISPELI NAJKASNEJE DO PETKA, 1. junija 2018 (ali bodo tega dne oddani na pošto oz. na ta dan osebno dostavljeni na sedež območnega odbora).

Naslov: Kandidacijsko – volilna komisija OO, OO SVIZ Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana

 

III.

Že s tem dopisom napovedujemo datume volilnih zborov, vabila z dnevnim redom pa bomo poslali po 31. maju, ko poteče rok za izvolitev sindikalnih zaupnikov.

Datumi volilnih zborov:

 1. četrtek, 7. junija 2018, ob 12.00 uri za sindikalne zaupnike zavodov, ki niso organizirani v sindikalno konferenco na ravni OO Ljubljane in okolice (kultura), sejna soba OO, Bobenčkova 14,
 2. četrtek, 7. junija 2018, ob 14.00 uri za sindikalne zaupnike zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, sejna soba OO, Bobenčkova 14,
 3. torek, 12. junija 2018, ob 13.00 uri za sindikalne zaupnike vrtcev, sejna soba GO SVIZ, Oražnova 3,
 4. torek, 12. junija 2018, ob 15.00 uri za sindikalne zaupnike srednjih šol in dijaških domov, sejna soba GO SVIZ, Oražnova 3,
 5. sredo, 13. junija 2018, ob 13.30 uri za sindikalne zaupnike osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, Austria trend hotel, Dunajska 154, Ljubljana,
 6. četrtek, 14. junija 2018 ob 13.00 uri za sindikalne zaupnike visokega šolstva in znanosti, sejna soba OO, Bobenčkova 14,
 7. torek, 19. junija 2018, ob 13.30 uri bo volilni zbor Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice, ki ga sestavljate VSI SINDIKALNI ZAUPNIKI, Austria trend hotel, Dunajska 154, Ljubljana.

 

Na zboru bomo izvolili organe OO Ljubljane in okolice:

 • predsednika OO
 • sekretarja OO
 • člane predsedstva OO
 • Nadzorni odbor OO
 • delegate za 10. kongres SVIZ Slovenije

 

Predlagali bomo kandidate za organe SVIZ Slovenije:

 • glavnega tajnika
 • predsednike, podpredsednike ter člane predsedstev sindikalnih konferenc na državni ravni

 

Določili bomo predstavnike za:

 • sekcijo administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ Slovenije
 • sekcijo upokojenih članov SVIZ Slovenije
 • sekcijo svetovalnih delavcev
 • sekcijo šolskih knjižničarjev

 

Kandidate za predstavnike sekcij lahko podajo sindikalni zaupniki ali sindikati zavoda.

 

Prosimo, da v skladu z navodili GO SVIZ sindikalni zaupiki čimprej pošljete kopijo zapisnika o izvolitvi sindikalnega zaupnika na OO Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana, da bomo vsem izvoljenim zaupnikom lahko pravočasno poslali vabila za volilne seje sindikalnih konferenc in za zbor OO.

 

Sindikalni pozdrav!

Avguština Zupančič                                                                                                      Magdalena Mustar Pečjak

Sekretarka OO SVIZ Ljubljane in okolice                                                          Predsednica OO SVIZ Ljubljane in okolice

 

Prilogi: